افتادن کلمه
sticky_left در کنار سایت باید چجوری باید حذفش کنم

  • به مدیریت بروید » مدیریت ماژول*ها» ماژول مورد نظر(در موقعیت: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » نکته: ماژول مورد نظر را غیر فعال نمایید


  • به مدیریت بروید » مدیریت ماژول*ها» ماژول مورد نظر(در موقعیت: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » نکته: ماژول مورد نظر را غیر فعال نمایید