باسلام و احترام
برای ویرایش قالب فارسی جوملا در قالب ماران مسیر زیر را از طریق کنترل پنل جوملای خود دنبال نمایید :

منوی محتوا / مدیریت مطالب / مطلبی تحت عنوان قالب فارسی جوملا


منوی افزونه...