با سلام
با شرکتی که گواهینامه را ست کرده بروی دامنه شما مکاتبه کنید