با سلام
باید تنظیمات دو زبانه رو انجام بدید و آموزش های بسیاری برای تنظیمات دوزبانه کردن در اینترنت وجود دارد