سلام
من می خوام در صفحه اصلی یک ستون وده مطلب کا2 به همراه عکس داشته باشم باید چکار کنم