باسلام
وارد هاستتان شوید و به بخش مدیریت فایل های نصب شده قالب و به مسیر زیر بروید .


templates/jm_jacob/css/custom.css

فایل اشاره شده را باز کنید .همانطور که در این فایل مشاهده میشود فونت...