در صورتی که سوالی دارید لطفا وقت بزارید و با جزئیات سوال را مطرح کنید.