با سلام
چگونه آنرا تغییر دهیم یعنی تصویر فاویکن را با تصویر دلخواه عوض کنیم