با سلام
انجام این کار نیاز به بررسی دارد .در صورت تمایل به پشتیبانی سایت جومی مراجعه و از دپارتمان بخش «طراحی » سایت جومی بخواهید تا این موضوع را بررسی کنند.