با سلام
افزونه شما ظاهرا با دیگر افزونه ها تداخل دیدا کرده.
یک افزونه صفحه لاگین را ریدایرکت می کند افزونه هایی مانند کی ۲ که صفحه ثبت نام دارند و باید آن را غیر فعال کنید