با سلام
در دمو صفحه ای وجود دارد که این موارد توضیح داده شده است.