موقع تعریف محصوب جدید دو تا حالت بیشتر نداره یکی حالت پیش فرض یکی کاربران
وقتی روی حالت پیش فرض باشه محصول به کاربر عمومی نمایش داده نمیشه فقط موقع ورود به سایت محصول دیده میشه
وقتی روی حالت...