با سلام
متصل شدن یک سایت به شبکه های اجتماعی چندید حالت دارد سوال شما اصلا واضح نیست.
می فرمایید می خواهید متصل شود :
۱- مطالب سایت را در کانال منتشر کنید.
۲- مطالب کانال را در سایت منتشر کنید....