اتصال به درگاه پرداخت

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت pay.ir

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت pay.ir متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت به پرداخت ملت

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به "به پرداخت ملت" (بانک ملت) متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت سداد

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت سداد متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت فن آوا کارت

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت فن آوا کارت متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت سامان کیش

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت سامان کیش متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت آسان پرداخت (آپ)

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت آسان پرداخت (آپ) متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت سایان کارت

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت سایان کارت متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت ایران کیش

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت ایران کیش متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت پاسارگاد

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت پاسارگاد متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت پارسیان

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت پارسیان متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت الکترونیک سپهر

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت الکترونیک سپهر (مبنا کارت) متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت اقتصاد نوین

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت اقتصاد نوین متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت زرین‌پال

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت زرین‌پال متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت آی‌دی پی

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت آی‌دی پی متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت نکست پی

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت نکست پی متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت ناواکو

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت ناواکو متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت بیت پی

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت بیت پی متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت پردانو

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت پردانو متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت زرین‌پال (رایگان)

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت زرین پال متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت زیبال

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت زیبال متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.

اتصال وبسایت به درگاه پرداخت باهمتا(وب‌پی)

در این مقاله می آموزیم چگونه وبسایت (جوملا و وردپرس) خود را به به درگاه پرداخت باهمتا متصل نموده و از طریق افزونه جامع جومبانک تمام تراکنش‌های سایت خود را با این درگاه انجام دهید.