تا ۵۰٪ تخفیف قالب و افزونه جوملا در کانال تلگرام جومی

اتصال به درگاه پرداخت

اتصال درگاه پرداخت pay.ir به جوملا (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال درگاه پرداخت pay.ir به جومبانک ارائه می شود و شما با انجام این مراحل جوملای سایت خود را به pay.ir متصل خواهید نمود.

اتصال درگاه پرداخت بانک ملت به جوملا (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال درگاه پرداخت بانک ملت (به پرداخت ملت) به جومبانک ارائه می شود و شما با انجام این مراحل جوملای سایت خود را به بانک ملت (به پرداخت ملت) متصل خواهید نمود.

اتصال درگاه پرداخت سامان کیش به جوملا (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال درگاه پرداخت سامان کیش (پرداخت الکترونیک سامان) به جومبانک ارائه می شود و شما با انجام این مراحل جوملای سایت خود را به سامان کیش (پرداخت الکترونیک سامان) متصل خواهید نمود.

اتصال درگاه پرداخت پارسیان به جوملا (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال درگاه پرداخت پارسیان به جومبانک ارائه می شود و شما با انجام این مراحل جوملای سایت خود را به درگاه پرداخت پارسیان متصل خواهید نمود.

اتصال درگاه پرداخت پاسارگاد به جوملا (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال درگاه پرداخت پاسارگاد به جومبانک ارائه می شود و شما با انجام این مراحل جوملای سایت خود را به درگاه پرداخت پاسارگاد متصل خواهید نمود.

اتصال درگاه پرداخت اقتصاد نوین به جوملا (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال درگاه پرداخت اقتصاد نوین به جومبانک ارائه می شود و شما با انجام این مراحل جوملای سایت خود را به درگاه پرداخت اقتصاد نوین متصل خواهید نمود.

اتصال درگاه پرداخت سداد (ملی) به جوملا (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال درگاه پرداخت سداد (ملی) به جومبانک ارائه می شود و شما با انجام این مراحل جوملای سایت خود را به درگاه پرداخت سداد (ملی) متصل خواهید نمود.

اتصال درگاه پرداخت سایان کارت به جوملا (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال درگاه پرداخت سایان کارت به جومبانک ارائه می شود و شما با انجام این مراحل جوملای سایت خود را به درگاه پرداخت سایان کارت متصل خواهید نمود.

اتصال درگاه پرداخت فن آوا کارت به جوملا (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال درگاه پرداخت فن آوا کارت به جومبانک ارائه می شود و شما با انجام این مراحل جوملای سایت خود را به درگاه پرداخت فن آوا کارت متصل خواهید نمود.

اتصال درگاه پرداخت ایران کیش به جوملا (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال درگاه پرداخت ایران کیش به جومبانک ارائه می شود و شما با انجام این مراحل جوملای سایت خود را به درگاه پرداخت ایران کیش متصل خواهید نمود.

اتصال درگاه پرداخت مبنا کارت به جوملا (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال درگاه پرداخت مبنا کارت آریا به جومبانک ارائه می شود و شما با انجام این مراحل جوملای سایت خود را به درگاه پرداخت مبنا کارت آریا متصل خواهید نمود.

اتصال درگاه پرداخت آسان پرداخت به جوملا (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال درگاه پرداخت آسان پرداخت به جومبانک ارائه می شود و شما با انجام این مراحل جوملای سایت خود را به درگاه پرداخت آسان پرداخت متصل خواهید نمود.