تا ۵۰٪ تخفیف قالب و افزونه جوملا در کانال تلگرام جومی

اتصال به افزونه ها

اتصال ویرچومارت (Virtuemart) به درگاه پرداخت (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال ویرچومارت به درگاه پرداخت جومبانک  (تمام درگاه های پرداخت) ارائه می شود که می توانید به راحتی آن را انجام دهید.

اتصال آراس فرم (RS Form) به درگاه پرداخت (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال آراس فرم به افزونه جوملا (تمام درگاه های پرداخت) ارائه می شود که می توانید به راحتی آن را انجام دهید.

اتصال هیکاشاپ (Hikashop) به درگاه پرداخت (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال هیکاشاپ (Hikashop) به درگاه پرداخت جومبانک  (تمام درگاه های پرداخت) ارائه می شود که می توانید به راحتی آن را انجام دهید.

اتصال کی‌۲ استور (K2 Store) به درگاه پرداخت (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال کی۲ استور (k2 Store) به درگاه پرداخت جومبانک  (تمام درگاه های پرداخت) ارائه می شود که می توانید به راحتی آن را انجام دهید.

اتصال جومشاپینگ (JoomShoping) به درگاه پرداخت (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال جومشاپینگ (JoomShoping) به درگاه پرداخت جومبانک  (تمام درگاه های پرداخت) ارائه می شود که می توانید به راحتی آن را انجام دهید.

اتصال آراس ممبرشیپ (RS Membership) به درگاه پرداخت (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال ممبرشیپ (RS Membership) به درگاه پرداخت جومبانک  (تمام درگاه های پرداخت) ارائه می شود که می توانید به راحتی آن را انجام دهید.

اتصال ایشاپ (EShop) به درگاه پرداخت (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال ایشاپ (EShop) به درگاه پرداخت جومبانک  (تمام درگاه های پرداخت) ارائه می شود که می توانید به راحتی آن را انجام دهید.

اتصال دی‌جی کلاس فیلدز (DJ Classfields) به درگاه پرداخت (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال دی‌جی کلاس فیلدز (DJ Classfields) به درگاه پرداخت جومبانک  (تمام درگاه های پرداخت) ارائه می شود که می توانید به راحتی آن را انجام دهید.

اتصال جی2 استور (J2 Store) به درگاه پرداخت (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال جی2 استور (J2 Store) به درگاه پرداخت جومبانک  (تمام درگاه های پرداخت) ارائه می شود که می توانید به راحتی آن را انجام دهید.

اتصال گورو (Guru) به درگاه پرداخت (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال گورو (Guru) به درگاه پرداخت جومبانک  (تمام درگاه های پرداخت) ارائه می شود که می توانید به راحتی آن را انجام دهید.

اتصال جوم‌بری (Joombri) به درگاه پرداخت (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال جوم‌بری (Joombri) به درگاه پرداخت جومبانک  (تمام درگاه های پرداخت) ارائه می شود که می توانید به راحتی آن را انجام دهید.

اتصال جوم‌به (Joombah) به درگاه پرداخت (جومبانک)

در این مطلب آموزش اتصال جی‌بی جابز- جوم‌به (Joombah) به درگاه پرداخت جومبانک  (تمام درگاه های پرداخت) ارائه می شود که می توانید به راحتی آن را انجام دهید.